รูปภาพ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน และปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชชนนี ณ วัดชัยรัตน์ ตำบลท่าชุมพล
อังคาร, 04 มิถุนายน 2024
       วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชุมพล จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน และปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชชนนี ณ วัดชัยรัตน์ ตำบลท่าชุมพล   
รูปภาพ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
อังคาร, 04 มิถุนายน 2024
       เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชุมพล ได้รวบรวมพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่าน เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจในด้านต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย พระราชกรณียกิจ        ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ ภาพพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
พุธ, 29 พฤษภาคม 2024
วันที่  29  พฤษภาคม  2567  เวลา  09.30  น.  นำโดย  นายพัฒนา  พระเดโช  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชุมพล  พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชุมพล  ข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้าง  เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินี    
รูปภาพ วันฉัตรมงคล
พฤหัสบดี, 02 พฤษภาคม 2024
    ความเป็นมาของวันฉัตรมงคล             “มีพระบรมราชาธิบายไว้ในพระราชพิธีสิบสองเดือน พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ทรงมีพระราชดำริว่า วันที่พระองค์ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติบรมราชาภิเษกนั้น... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ ธนาคารขยะตำบลท่าชุมพล (MOI Waste Bank Week)
จันทร์, 01 เมษายน 2024
      วันที่  29  มีนาคม  2567  เวลา  09.00-12.00  น. ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชุมพล   โดย  นายพัฒนา  พระเดโช  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชุมพล  มอบหมายให้งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ขับเคลื่อนการดำเนินงานธนาคารขยะตำบลท่าชุมพล  โดยเชิญชวนประชาชนในตำบลท่าชุมพล  และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าชุมพล ... อ่านเพิ่มเติม...

     องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชุมพล ได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าชุมพล ที่มาติดต่อใช้บริการงานด้านต่างๆ เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนี้มาประมวลสรุปแล้วทำการปรับปรุงการให้บริการ และดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่ององค์การบริการด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของผู้รับบริการมากยิ่งขึ้นต่อไป

คลิ๊กเพื่อตอบแบบสอบถามที่นี่

 

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติฯ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชุมพล

-ร่าง-

logo200.png - 93.12 Kb

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชุมพล

พ.ศ.  2567

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชุมพล

อำเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี

 

ข่าวประชาสัมพันธ์  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชุมพล

เรื่อง  การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชุมพล

1.  เรื่อง  สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.  2567

2.  เรื่อง  การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดนำ้เสียในอาคาร  พ.ศ.  2567

3.  เรื่อง  การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  พ.ศ. 2567

4.  เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์  พ.ศ. 2567

**************************************************

       เมื่อวันที่  27  ธันวาคม  2566  คณะกรรมการยกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชุมพล  ได้ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบในร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชุมพล  พ.ศ. 2567  ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชุมพล  จึงได้จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของปรระชาชน  พ.ศ. 2548  เพื่อให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติฯ  ดังกล่าว  เพื่อจะได้นำความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการพิจารณายกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชุมพล

      องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชุมพล  จึงประกาศเชิญชวนประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชุมพล  ร่วมแสดงความคิดเห็นได้  ตั้งแต่วันที่ 2 - 31  มกราคม  พ.ศ. 2567  โดยผ่านช่องทาง  ดังนี้

      1.  แสดงความคิดเห็นผ่านแบบสอบถามที่ได้จัดเตรียมไว้  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชุมพล  อำเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี

      2.  แสดงความคิดเห็นผ่านทางโทรศัพท์  หมายเลข  032-234115  ต่อ  12 

      3.  แสดงความคิดเห็นผ่านลิงค์   https://docs.google.com/forms/d/1yJhhggsLxiBpHUqOf03uSHJe9WmdgUQ2lWvx4QpSBLY/edit   

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562

logo200.png - 93.12 Kb

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  1/2562

รายงานสำเนารายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

logo200.png - 93.12 Kb

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชุมพล

เรื่อง รายงานสำเนารายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566

ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายบัญชีภาครัฐขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

*******************************************************

ประกาศให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายไปยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2567

alt

ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567

logo200.png - 93.12 Kb

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชุมพล

เรื่อง  การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese
QR Code
อบต.ท่าชุมพล
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1810
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้749
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้8277
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว18068
mod_vvisit_counterเดือนนี้41692
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว105015
mod_vvisit_counterทั้งหมด867339

We have: 30 guests, 1 bots online
ไอพีคุณ: 44.210.151.5
วันนี้: ก.ค. 17, 2024ลิขสิทธิ์ © 2559-2565 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชุมพล จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชุมพล อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร 0-3223-4115-6