รูปภาพ ภาพพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
พุธ, 29 พฤษภาคม 2024
วันที่  29  พฤษภาคม  2567  เวลา  09.30  น.  นำโดย  นายพัฒนา  พระเดโช  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชุมพล  พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชุมพล  ข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้าง  เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินี    
รูปภาพ วันฉัตรมงคล
พฤหัสบดี, 02 พฤษภาคม 2024
    ความเป็นมาของวันฉัตรมงคล             “มีพระบรมราชาธิบายไว้ในพระราชพิธีสิบสองเดือน พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ทรงมีพระราชดำริว่า วันที่พระองค์ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติบรมราชาภิเษกนั้น... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ ธนาคารขยะตำบลท่าชุมพล (MOI Waste Bank Week)
จันทร์, 01 เมษายน 2024
      วันที่  29  มีนาคม  2567  เวลา  09.00-12.00  น. ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชุมพล   โดย  นายพัฒนา  พระเดโช  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชุมพล  มอบหมายให้งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ขับเคลื่อนการดำเนินงานธนาคารขยะตำบลท่าชุมพล  โดยเชิญชวนประชาชนในตำบลท่าชุมพล  และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าชุมพล ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ ภาพกิจกรรมประชารัฐร่วมใจลดไฟดับ
ศุกร์, 22 มีนาคม 2024
    วันที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายพัฒนา  พระเดโช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชุมพล เป็นประธานเปิดกิจกรรม "ประชารัฐร่วมใจลดไฟดับ" ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชุมพล การทำกิจกรรมครั้งนี้ ได้ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอโพธาราม วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการป้องกัน ลดสาเหตุที่ทำให้ไฟฟ้าดับ   
รูปภาพ ธนาคารขยะตำบลท่าชุมพล
พฤหัสบดี, 29 กุมภาพันธ์ 2024
     วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ธนาคารขยะตำบลท่าชุมพล ได้ทำการรับซื้อขยะรีไซเคิล จากสมาชิกธนาคารขยะตำบลท่าชุมพล วัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชน และสนับสนุนให้ประชาชนคัดแยกขยะที่นำไปรีไซเคิลได้ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้สู่ชุมชน              

     องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชุมพล ได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าชุมพล ที่มาติดต่อใช้บริการงานด้านต่างๆ เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนี้มาประมวลสรุปแล้วทำการปรับปรุงการให้บริการ และดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่ององค์การบริการด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของผู้รับบริการมากยิ่งขึ้นต่อไป

คลิ๊กเพื่อตอบแบบสอบถามที่นี่

 

ภาพกิจกรรมติดตามการใช้ถังขยะเปียก RE-X-RAY

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

ประชาสัมพันธ์เขิญชวนการตอบแบบสำรวจ EIT

  ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนบุคคลภายนอกร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก  (EIT)  ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ  2567  ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าชุมพล  ตั้งแต่วันที่  1  มกราคม  - 1  กรกฎาคม  2567  ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก  (EIT)  ผ่านลิงค์  https://itas.nacc.go.th/go/eit/gfxa2a  และตาม QR Code ด้านล่าง

 

alt

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 มาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

logo200.png - 93.12 Kb

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

อัตราที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและ

สิ่งปลูกสร้าง ประจำปี  2567 มาตรา  39  แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

Attachments:
Download this file (ประกาศ.pdf)ประกาศ.pdf[ ]808 Kb
Download this file (ภดส.1(ปี67).pdf)ภดส.1(ปี67).pdf[ ]7448 Kb

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

logo200.png - 93.12 Kb

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน

รายไตรมาสที่  1  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2567

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติฯ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชุมพล

-ร่าง-

logo200.png - 93.12 Kb

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชุมพล

พ.ศ.  2567

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชุมพล

อำเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี

 

ข่าวประชาสัมพันธ์  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชุมพล

เรื่อง  การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชุมพล

1.  เรื่อง  สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.  2567

2.  เรื่อง  การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดนำ้เสียในอาคาร  พ.ศ.  2567

3.  เรื่อง  การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  พ.ศ. 2567

4.  เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์  พ.ศ. 2567

**************************************************

       เมื่อวันที่  27  ธันวาคม  2566  คณะกรรมการยกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชุมพล  ได้ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบในร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชุมพล  พ.ศ. 2567  ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชุมพล  จึงได้จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของปรระชาชน  พ.ศ. 2548  เพื่อให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติฯ  ดังกล่าว  เพื่อจะได้นำความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการพิจารณายกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชุมพล

      องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชุมพล  จึงประกาศเชิญชวนประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชุมพล  ร่วมแสดงความคิดเห็นได้  ตั้งแต่วันที่ 2 - 31  มกราคม  พ.ศ. 2567  โดยผ่านช่องทาง  ดังนี้

      1.  แสดงความคิดเห็นผ่านแบบสอบถามที่ได้จัดเตรียมไว้  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชุมพล  อำเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี

      2.  แสดงความคิดเห็นผ่านทางโทรศัพท์  หมายเลข  032-234115  ต่อ  12 

      3.  แสดงความคิดเห็นผ่านลิงค์   https://docs.google.com/forms/d/1yJhhggsLxiBpHUqOf03uSHJe9WmdgUQ2lWvx4QpSBLY/edit   

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese
QR Code
อบต.ท่าชุมพล
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้393
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้8102
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้32398
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว5824
mod_vvisit_counterเดือนนี้59872
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว40499
mod_vvisit_counterทั้งหมด717315

We have: 62 guests online
ไอพีคุณ: 100.26.179.41
วันนี้: พ.ค. 31, 2024ลิขสิทธิ์ © 2559-2565 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชุมพล จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชุมพล อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร 0-3223-4115-6