อำนาจหน้าที่ อบต.ท่าชุมพล

องค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วย สภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

1. สภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ประกอบด้วย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวนเขตเลือกตั้งละหนึ่งคน ซึ่งเลือกตั้งขึ้นโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละเขตเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนั้น 

      ให้ถือเขตหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง  เว้นแต่หมู่บ้านใดมีราษฏรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรไม่ถึงยี่สิบห้าคน  ให้รวมหมู่บ้านนั้นกับหมู่บ้านที่มีพื้นที่ติดต่อกันและเมื่อรวมกันแล้วจะมีราษฎรไม่ถึงยี่สิบห้าคนในเขตเลือกตั้งเดียวกัน  การนับจำนวนราษฎรดังกล่าวให้นับ  ณ  วันที่  1  มกราคม  ของปีที่มีการเลือกตั้ง   

      การรวมหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้งตามวรรคสองให้นายอำเภอเป็นผู้ดำเนินการและประกาศให้ประชาชนทราบภายในวันที่  31  มกราคม  ของปีที่มีการเลือกตั้ง  เว้นแต่เป็นกรณีที่เป็นการเลือกตั้งแทนตำแหน่งท่ว่าง  หรือมีการเลือกตั้งภายในเดือน  มกราคม  ให้ถือเขตเลือกตั้งที่ได้ประกาศไว้ในการเลือกตั้งครั้งสุดท้าย 

2. องค์การบริหารส่วนตำบลมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หนึ่งคน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง การเลือกตั้งโดยตรงของ ประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นกฎหมายกำหนดให้มีคณะกรรมการบริหาร อบต. (ม.58) ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 1 คน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 2 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล หรือ ผู้บริหารท้องถิ่น เรียกว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งมาจากการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง  [แก้] อำนาจหน้าที่ของ อบต.

อบต. มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วน ตำบล พ.ศ. 2537 และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7)  พ.ศ. 2562
   1. พัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66)
   2. มีหน้าที่ต้องทำตามมาตรา 67 ดังนี้
         1. จัดให้มีและบำรุงทางน้ำและทางบก
         2. การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
         3. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
         4. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
         5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
         6. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ
         7. คุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
         8. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
         9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย
   3. มีหน้าที่ที่อาจทำกิจกรรมในเขต อบต. ตามมาตรา 68 ดังนี้
         1. ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
         2. ให้มีและบำรุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
         3. ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
         4. ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
         5. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์
         6. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
         7. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ
         8. การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
         9. หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต.
        10. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
        11. กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
        12. การท่องเที่ยว
        13. การผังเมือง

อำนาจหน้าที่ตามแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ

พระ ราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้อง ถิ่น พ.ศ. 2542 กำหนดให้ อบต.มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา 16 ดังนี้


   1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
   2. การจัดให้มี และบำรุงรักษาทางบกทางน้ำ และทางระบายน้ำ
   3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
   4. การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่นๆ
   5. การสาธารณูปการ
   6. การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ
   7. คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
   8. การส่งเสริมการท่องเที่ยว
   9. การจัดการศึกษา
  10. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
  11. การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
  12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
  13. การจัดให้มี และบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
  14. การส่งเสริมกีฬา
  15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
  16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
  17. การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
  18. การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
  19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
  20. การจัดให้มี และควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน
  21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
  22. การจัดให้มี และควบคุมการฆ่าสัตว์
  23. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ
  24. การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  25. การผังเมือง
  26. การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร
  27. การดูแลรักษาที่สาธารณะ
  28. การควบคุมอาคาร
  29. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  30. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
  31. กิจอื่นใด ที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

alt

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese
QR Code
อบต.ท่าชุมพล
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้807
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้8102
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้32812
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว5824
mod_vvisit_counterเดือนนี้60286
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว40499
mod_vvisit_counterทั้งหมด717729

We have: 62 guests online
ไอพีคุณ: 100.26.179.41
วันนี้: พ.ค. 31, 2024ลิขสิทธิ์ © 2559-2565 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชุมพล จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชุมพล อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร 0-3223-4115-6