วันที่ รายการ
18 เมษ 2567 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ VIP ๒ ชั้น จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 กพ 2567 จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 83-1105 รบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 มค 2567 จ้างเหมาซ่อมแซมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บล 2371 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 มค 2567 จ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงระบบเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 มค 2567 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 มค 2567 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนภายในตำบล โดยการใช้หินคลุกถมหลุมบ่อพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 1-9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มค 2567 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มค 2567 ซื้อวัสดุสำนักงาน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มค 2567 ซื้อวัสดุและชุดอุปกรณ์ประกอบการเรียน เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มค 2567 ซื้อยางมะตอยสำเสร็จรูป จำนวน 600 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 มค 2567 จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องเล่น จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 มค 2567 ซื้อน้ำดื่มถ้วยและน้ำแข็งแช่น้ำดื่ม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 มค 2567 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลและป้ายฟิวเจอร์บอร์ด จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 มค 2567 ซื้อของขวัญของรางวัล จำนวน 48 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 มค 2567 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการ วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ธค 2566 จ้างทำป้ายไวนิล โครงการ สร้างความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ธค 2566 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าชุมพล ประจำเดือนมกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ธค 2566 จ้างเหมาซ่อมแซมรถ อ.ป.พ.ร หมายเลขเลขทะเบียน บม 2771 ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ธค 2566 ซื้อยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค 8497 ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ธค 2566 ซื้อยางรถยนต์ อ.ป.พ.ร หมายเลขทะเบียน บม 2771 ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ธค 2566 จ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงระบบเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ธค 2566 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 9 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ธค 2566 จ้างเหมาซ่อมแซมรถ อ.ป.พ.ร หมายเลขทะเบียน บม 2771 ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ธค 2566 จ้างเหมาซ่อมแซมรถขยะ หมายเลขทะเบียน 82-6362 ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ธค 2566 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค 8497 ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ธค 2566 ซื้อยางรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บล 2371 ราชบุรี (ยางนอก ยางใน และยางรอง) จำนวน 6 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ธค 2566 ซื้อยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กพ 2462 ราชบุรี จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ธค 2566 ซื้อน้ำมันไฮโดรลิค จำนวน 4 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พย 2566 จ้างเหมาทำปฎิทินแขวนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชุมพล ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 พย 2566 จ้างประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำเดือน ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 พย 2566 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล จำนวน 9 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พย 2566 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง หมายเลขทะเบียน ขลล 678 ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 พย 2566 ซื้อแบตเตอรี่รถกระเช้า จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 พย 2566 ซื้อแบตเตอรี่รถขยะ จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 พย 2566 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร SHARP รุ่น AR-5731 (MX-312 AT) จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ตค 2566 จ้างประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ตค 2566 ซื้ออาหารเสริม(นม) นมพาสเจอร์ไรส์ (๒๐๐ มิลลิลิตร) ชนิดถุง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ตค 2566 ซื้ออาหารเสริม(นม) นมพาสเจอร์ไรส์ (๒๐๐ มิลลิลิตร) ชนิดถุง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ตค 2566 จ้างเหมาซ่อมแซมมือจับล็อคหน้าต่าง จำนวน 17 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ตค 2566 จ้างเหมาขุดวางท่อระบายน้ำลอดใต้ถนนพร้อมปรับผิวจราจร หมู่ที่ 3 ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 กย 2566 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 กย 2566 ซื้อสารกำจัดยุงลาย(ทรายอะเบด) ชนิดซอง 50 กรัม ขนาดบรรจุ 500 ซอง/ถัง จำนวน 10 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 กย 2566 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 กย 2566 ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 กย 2566 จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลท่าชุมพลและศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชุมพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 กย 2566 ซื้อวัสดุการศึกษาให้กับ ศพด. อบต.ท่าชุมพล จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 กย 2566 ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู เอช ที ชนิด บรรจุ 200 มิลลิลิตร รสจืด ชนิดกล่อง จำนวน 13,750 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 สค 2566 จ้างประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือน กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 สค 2566 จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 2 ซอยบ้านข้าวสาร จากปากซอยถึงบ่อพักเดิมและจากบ้าน น.ส.รัศมี พูนศรี ถึงบ่อพักเดิมระยะทางรวม 178 เมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 สค 2566 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการอบรมและฝึกปฎิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 สค 2566 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 สค 2566 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 สค 2566 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 สค 2566 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ VIP 2 ชั้น จำนวน 2 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 สค 2566 ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 สค 2566 จ้างซ่อมแซมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน ๘๓-๑๑๐๗ ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 สค 2566 จ้างซ่อมแซมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บล ๒๓๗๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 สค 2566 จ้างเหมาซ่อมแซมรถ อ.ป.พ.ร หมายเลขทะเบียน บม ๒๗๗๑ ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 สค 2566 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 สค 2566 จ้างเหมาซ่อมแซมโคมไฟโซล่าเซลล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 สค 2566 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 สค 2566 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร SHARP รุ่น AR-6131 หมายเลขครุภัณฑ์ 417-59-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 สค 2566 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 สค 2566 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 กค 2566 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือนสิงหาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 กค 2566 ซื้อผ้าอาบน้ำฝนพร้อมเครื่องไทยธรรม จำนวน 24 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 กค 2566 ซื้อวัสดุโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2566 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 กค 2566 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 กค 2566 ซื้อหมึกเลเซอร์ปริ้นเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 กค 2566 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06 กค 2566 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง ๒ ชั้น ปรับอากาศ ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 กค 2566 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 กค 2566 ซื้อตู้เอกสาร 2 ตอน บนบานเลื่อนกระจก ล่างบานเลือนทึบ 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 กค 2566 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 กค 2566 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มิย 2566 จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มิย 2566 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-48-0010 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มิย 2566 ซื้อเครื่องดูดฝุ่น จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มิย 2566 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 มิย 2566 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๖๓๖๒ ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 มิย 2566 จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์จำนวน2เครื่อง หมายเลขครุณฑ์ 416-60-0037/2 , 416-62-0042/2 และเครื่องสำรองไฟฟ้าจำนวน1เครื่อง หมายเลขครุณฑ์ 416-54-0024 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 มิย 2566 ซื้อเครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 มิย 2566 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 มิย 2566 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-57-0018 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 มิย 2566 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 มิย 2566 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 พค 2566 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือนมิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พค 2566 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน หมายเลขครุภัณฑ์ 420-55-0012 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พค 2566 ซื้อหมึกพิมพ์เลเซอร์ปริ้นเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 พค 2566 ซื้ออาหารเสริม(นม) นมพาสเจอร์ไรส์ (๒๐๐มิลลิลิตร) ชนิดถุง จำนวน ๒๕,๔๑๕ ถุง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 พค 2566 ซื้อเก้าอี้สำนักงาน ชนิดหมุน แบบมีโช๊ค จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 พค 2566 ซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บานเปิด จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 พค 2566 ซื้อตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 พค 2566 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 พค 2566 จ้างเหมาบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 เมษ 2566 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุกโดยการถมหลุมบ่อพร้อมปรับเกลี่ยหมู่ที่ 1-9 (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 เมษ 2566 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 เมษ 2566 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 เมษ 2566 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวนร ๓,๒๘๘ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 เมษ 2566 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 เมษ 2566 จ้างเหมาซ่อมแซมรถขยะ หมายเลขทะเบียน 82-6362 ราชบุรี และ รถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บล-2371 ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 เมษ 2566 ซื้อวัสดุก่อสร้างบ้านนายบุญช่วย อิชฤทธิ์ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าชุมพล อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 เมษ 2566 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูปและน้ำยารองพื้น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มีค 2566 จ้างสำรวจสุนัขและแมว ภายในตำบลท่าชุมพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 มีค 2566 ซื้อวัสดุก่อสร้างบ้าน นางสว่าง พันท้าว บ้านเลขที่ 24/5 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าชุมพล อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มีค 2566 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑.๐๐x๓.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 กพ 2566 จัดซื้อผ้าม่านพร้อมติดตั้ง จำนวน 3 ชุด
22 กพ 2566 ซื้อจัดซื้อชุดรับแขก ขนาด 4 คน พร้อมโต๊ะกลาง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 กพ 2566 จ้างโครงการจ้างเหมาปูยางมะตอยพร้อมบดทับซ่อมแซมบริเวณปากทางเข้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชุมพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 กพ 2566 จ้างทำสติกเกอร์เพื่อใช้ในงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชุมพล 17 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 กพ 2566 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 กพ 2566 ซื้ออาหารเสริม(นม) นม ยู เอช ที ชนิดกล่อง ในช่วงปิดเทอมภาคเรียนที่ 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 กพ 2566 จ้างซ่อมแซ่มเครื่องพ่นหมอกควันหมายเลขครุภัณฑ์ 054-49-0002 และเครื่องพ่นหมอกควันหมายเลขครุภัณฑ์ 054-61-0006 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 กพ 2566 ซื้อแบตเตอรรี่ จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 กพ 2566 ซื้อวัสดุประกอบโครงการฝึกอาชีพให้แก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 (หลักสูตรการทำอาหารว่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 กพ 2566 ซื้อวัสดุก่อสร้างบ้าน นางสาวลักษณา ศรีวงศ์ราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 กพ 2566 ซื้อวัสดุก่อสร้างบ้าน นางเสาวลักษณ์ อิชฤทธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 กพ 2566 ซื้อวัสดุก่อสร้างบ้าน นายณัฐวัฒน์ สวนคำนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 กพ 2566 ซื้อวัสดุก่อสร้างบ้าน นายประสาร เงอเลอะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 กพ 2566 ซื้อวัสดุก่อสร้างบ้าน นายสุรินทร์ วงศาโรจน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 กพ 2566 ซื้อวัสดุก่อสร้างบ้าน นายเสน่ห์ สินค้าประเสริฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 มค 2566 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 มค 2566 ซื้อวัสดุก่อสร้างบ้าน นางสาวประไพ ทองปาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 มค 2566 ซื้อวัสดุก่อสร้างบ้าน นางสาวระเบียบ ไชโย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 มค 2566 ซื้อวัสดุก่อสร้างบ้าน นางสุมณี ตาปสนันทน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 มค 2566 ซื้อวัสดุก่อสร้างบ้าน นางสาวบุญช่วย ปานเหลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 มค 2566 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 มค 2566 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มค 2566 ซื้อวัสดุสำรวจ 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มค 2566 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มค 2566 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 มค 2566 เหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-55-0012 และเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-64-0028
29 ธค 2565 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันประจำเดือน มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ธค 2565 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ขนาด3.00X5.00เมตร จำนวน2ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 ธค 2565 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ธค 2565 จ้างเหมาจัดทำปฏิทินแขวนองค์การบริการส่วนตำบลท่าชุมพลประจำปี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พย 2565 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันประจำเดือน ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 พย 2565 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ตค 2565 ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ (200 มิลลิลิตร) ชนิดถุง ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ตค 2565 ซื้อสายผ้าใบเขียวขี้ม้า ขนาด 7 นิ้ว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ตค 2565 จ้างเหมาปรับปรุงระบบเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 กย 2565 จ้างเหมาฝังกลบขยะ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 กย 2565 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 กย 2565 จ้างปรับปรุงระบบโทรศัพท์ภายในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 กย 2565 ซื้อโทรศัพท์เพื่อใช้ในสำนักงานที่ทำการ อบต. ท่าชุมพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 กย 2565 ซื้อวัสดุแต่งกาย จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 กย 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 กย 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 กย 2565 ซื้ออาหารเสริม(นม) นม ยู เอช ที ชนิดกล่อง จำนวน 11,143 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 กย 2565 ซื้อสื่อการเรียนการสอน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 กย 2565 ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 กย 2565 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 กย 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 กย 2565 ซื้อถังขยะพลาสติก ขนาดความจุ 200 ลิตร พร้อมสกรีนโลโก้หน่วยงา่น อบต.ท่าชุมพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 สค 2565 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 สค 2565 จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ประจำเดือนกันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 สค 2565 ซื้ออาหารเสริม(นม) นมพาสเจอร์ไรส์ (200 มิลลิลิตร) ชนิดถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 สค 2565 จ้างปรับปรุงซ่อมแซม และขนย้ายถังประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 สค 2565 ซื้อยากำจัดวัชพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 สค 2565 เหมาตกแต่งภายในห้องทำงานนายก องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชุมพล (ตามแบบ อบต.กำหนด)
19 สค 2565 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป ๕๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 สค 2565 ซื้อวัสดุจราจรพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 สค 2565 ซื้อตู้เย็นขนาด 5 คิวบิกฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 สค 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 สค 2565 จ้างเหมาบริการลงลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย และ ลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 สค 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 สค 2565 จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 สค 2565 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๖๓๖๒ ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 สค 2565 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสำหรับประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 สค 2565 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 สค 2565 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล จำนวน 9 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 สค 2565 จ้างเหมาบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 สค 2565 ซื้อตู้เก็บชุดดับเพลิง 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 สค 2565 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 สค 2565 ซื้อเก้าอี้จัดเลี้ยง จำนวน 10 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 สค 2565 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒,๒๘๗ โด๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 สค 2565 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 กค 2565 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ VIP 2 ชั้น 1 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 กค 2565 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ VIP 2 ชั้น 1 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 กค 2565 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ VIP 2 ชั้น 1 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 กค 2565 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการอบรมและฝึกปฎิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 กค 2565 ซื้อวัสดุประกอบโครงการฝึกอาชีพให้แก่ประชาชน (หลักสูตรการทำอาหารว่าง) ประจำปี งบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 กค 2565 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 กค 2565 ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิท-19 ชนิดเข้มข้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มิย 2565 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มิย 2565 ซื้ออาหารเสริม(นม) นมพาสเจอร์ไรส์ (200 มิลลิลิตร) ชนิดถุง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มิย 2565 จ้างเหมาอาหารกลาวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าชุมพล ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มิย 2565 จ้างเหมาซ่อมแซมรถขยะ หมายเลขทะเบียน 82-6362 ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มิย 2565 ซื้ออาหารเสริม(นม) นม ยู เอช ที ชนิดกล่อง จำนวน 3,874 กล่อง ๆละ 7.82 บาท ไว้ให้เด็กรับประทานช่วงปิดภาคเรียน ตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค. ถึง วันที่ 2 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มิย 2565 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร SHARP รุ่น-5731 (MX-312 AT) จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 มิย 2565 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 12 - 14 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 มิย 2565 ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ 4 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 มิย 2565 ซื้ออาหารเสริม(นม) นมพาสเจอร์ไรส์ (200 มิลลิลิตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 มิย 2565 จ้างรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น ไม่ประจำทาง จำนวน 44 ที่นั่ง ในวันที่ 7 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 มิย 2565 จ้างเหมารถแบคโฮ จำนวน 10 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 มิย 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 พค 2565 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าชุมพล จำนวน 21 วันทำการ ประจำเดือนมิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 พค 2565 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนมิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 พค 2565 จ้างเหมาบริการรื้อหอถังประปาเก่าที่ชำรุดและไม่ได้ใช้งานหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ตำบลท่าชุมพล อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 พค 2565 จ้างเหมาติดตั้งระบบฐานข้อมูล และค่าปรับปรุงเว็บไซด์ (พร้อมติดตั้งระบบฐานข้อมูล E-mail และระบบฐานข้อมูลแปลภาษามากถึง 30 ภาษา พร้อมให้คำปรึกษาตลอดการใช้งาน พร้อมทำ Facebook และ QR code หน่วยงานฟรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พค 2565 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พค 2565 จ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักหมู่ที่ 2 จากบ้าน นายประยูร จังโสพานิช ถึงคลองขี้เหล็ก ระยะทางยาวรวม 220 เมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พค 2565 จ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ 7 ถนนสายบ้านดอนรักจากถนนสายเลียบคลองชลประทานถึงโรงเก็บฟางนายประยูร ยงดี (ตามแบบ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พค 2565 จ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ 8,9 สายแยกดอนแฉลบจากถนนสายดอนโพธิ์-วังคา ถึงถนนสายหัวรอ-ท่าพล (ตามแบบ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พค 2565 ซื้ออุปกรณ์สำนักงาน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 พค 2565 จ้างซ่อมแซมรถขยะ หมายเลขทะเบียน 82-6362 ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 พค 2565 จ้างเหมาซ่อมแซมโคมไฟโซล่าเซลล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 พค 2565 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุกโดยการถมหลุมบ่อพร้อมปรับเกลี่ยหมู่ที่ 1,3,6,7,8 และ 9 (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 พค 2565 ซื้อถุงบริโภคจำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 พค 2565 จ้างเหมาลงลูกรังถมปรับพื้นที่ พร้อมเกลี่ยเรียบ เพื่อก่อสร้างระบบประปา ฯ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 เมย 2565 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 เมย 2565 ซื้อถุงบริโภค จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 เมย 2565 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 เมย 2565 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 เมย 2565 จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 เมย 2565 ซื้ออุปกรณ์ดับเพลิง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 เมย 2565 จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 เมย 2565 เหมาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค 8497 ราชบุรี
20 เมย 2565 บริการถ่ายน้ำมันเครื่อง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-6362 ราชบุรี
20 เมย 2565 จ้างซ่อมแซมเครื่อง่พ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 เมย 2565 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 เมย 2565 ซื้อผ้าปูที่นอน 100 ชุด ประกอบด้วย ผ้าปูที่นอนและปลอกหมอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 เมย 2565 ซื้ออุปกรณ์อุปโภค จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 เมย 2565 ซื้ออุปกรณ์อุปโภค จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 เมย 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 เมย 2565 ซื้อถุงอุปโภค จำนวน 5 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 มีค 2565 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนเมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 มีค 2565 ซื้อถุงอุปโภค จำนวน 5 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 มีค 2565 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มีค 2565 ซื้อที่นอน ขนาด 3.5 ฟุต หนา 2 นิ้ว พร้อมปอกหมอน จำนวน 50 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มีค 2565 ซื้อถุงอุปโภค จำนวน 43 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มีค 2565 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มีค 2565 ซื้อที่นอน ขนาด 3.5 ฟุต หนา 2 นิ้ว พร้อมปอกหมอน จำนวน 50 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มีค 2565 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 มีค 2565 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 มีค 2565 ซื้อถุงอุปโภค จำนวน 38 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ธค 2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ธค 2564 จ้างเหมาทำปฎิทินแขวน อบต.ท่าชุมพล ประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 2,000 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 ธค 2564 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 พย 2564 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 พย 2564 ซื้ออาหารเสริม(นม) นม ยู เอช ที ชนิดกล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พย 2564 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ขนาด 4.50 9.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พย 2564 จ้างเหมาขุดรื้อท่อระบายน้ำพร้อมวางบ่อพักน้ำและขุดลอกเหมืองยืมที่รับน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 พย 2564 จ้างเหมาขุดรื้อท่อระบายน้ำพร้อมวางบ่อพักน้ำและขุดลอกเหมือวงยืมที่รับน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 พย 2564 จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 83-1107 ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ตค 2564 จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 83-1105 ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ตค 2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 กย 2564 จ้างเหมากั้นห้องพร้อมติดตั้ง (แผงกระจกรอบอลูมิเนียม)ภายในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 กย 2564 จ้างเหมาเทพื้น ค.ส.ล. หมู่ที่ 3 บริเวณด้านข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าชุมพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 กย 2564 ซื้อเครื่องมัลลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 สค 2564 ซื้อน้ำยาพ่นโควิด ชนิดเข้มข้น และเครื่องพ่่นแบบสะพายหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 สค 2564 ซื้อสารกำจัดลูกน้ำยุงลาย(ทรายอะเบท) และ หัวน้ำยากำจัดยุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 สค 2564 ซื้อเจลแอลกอฮอล์ สเปย์แอลกฮอล์ และชุดป้องกันสารเคมีตามโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019-(COVID -19) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 สค 2564 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 สค 2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 กค 2564 ซื้อท่อ คศล. 60 ซม. จำนวน 30 ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 กค 2564 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 กค 2564 จ้างเหมาปรับปรุงแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 กค 2564 จ้างเหมาซ่อมแซมและตรวจเช็คล้างทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 กค 2564 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป พร้อมน้ำยารองพื้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 กค 2564 ทำป้ายไวนิล 5 ป้าย
19 กค 2564 ซื้อชุดโซฟาหนัง พร้อมโต๊ะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 กค 2564 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 กค 2564 ซื้ออาหารเสริม(นม) นม ยู เอช ที ชนิดกล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 กค 2564 จ้างเหมาซ่อมแซมรถดับเพลิงหมายเลขทะเบียน บล-2371 ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 กค 2564 ซื้อชุดป้องกันสารเคมี จำนวน 20 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 กค 2564 ซื้อคอมพิวเตอร์ พร้อมเครื่องพิมพ์ 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 กค 2564 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 กค 2564 จ้างเหมาซ่อมแซมวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 กค 2564 ซื้อวัสดุก่อสร้างบ้าน นางทองพิมพ์ ศิริลาภ บ้านเลขที่ 57 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าชุมพล อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 กค 2564 ซื้อวัสดุก่อสร้างบ้าน นางประทุม รีเงิน บ้านเลขที่ 85 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าชุมล อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 กค 2564 ซื้อวัสดุก่อสร้างบ้าน นางมณฑา พระเดโช บ้านเลขที่ 5/3 หมู่ที่ 9 ตำบลท่าชุมล อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 กค 2564 ซื้อวัสดุก่อสร้างบ้าน นางวอนเสงี่ยม จีดอ่อน บ้านเลขที่ 48/3 หมู่ที่ 8 ตำบลท่าชุมล อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 กค 2564 ซื้อวัสดุก่อสร้างบ้าน นางสาวจิตรา สว่างวงค์ บ้านเลขที่ 19/2 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าชุมพล อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 กค 2564 ซื้อวัสดุก่อสร้างบ้าน นางหยัน จันทร บ้านเลขที่ 45/16 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าชุมล อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 กค 2564 ซื้อวัสดุก่อสร้างบ้าน นายประวิทย์ พูสี บ้านเลขที่ 30/2 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าชุมพล อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 กค 2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 กค 2564 จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มิย 2564 จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร SHARAP AR-1331 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มิย 2564 ซื้ออาหารเสริม(นม) นม ยู เอช ที ชนิกกล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มิย 2564 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลข บม 2771 ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 มิย 2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มิย 2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มิย 2564 ซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงยางสังเคราะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มิย 2564 จ้างเหมาซ่อมแซมอุปกรณ์ดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มิย 2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มิย 2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มิย 2564 จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มิย 2564 ซื้ออุปกรณ์ดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มิย 2564 จ้างเหมาบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี งบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มิย 2564 จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 83-1107 ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มิย 2564 ซื้อโครงการให้ความช่วยเหลือของผู้ได้รับผลกระทบการดำรงชีพจากปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอก 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มิย 2564 ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู เอช ที ชนิดบรรจุ 200 มิลลิลิตร รสจืดชนิดกล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 มิย 2564 ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงไร้สาย UHF-FM กำลังขับ 60 วัตต์ จำนวน 8 ชุด พร้อมอุปกรณ์ (ตามแบบ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 มิย 2564 ซื้ออาหารเสริม(นม ) ยู เอช ที ชนิดบรรจุ 200 มิลลิลิตร รสจืด ชนิดกล่อง จำนวน 7,320 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 มิย 2564 จ้างเหมาปรับปรุงคลื่นความถี่ระบบจายข่าวแบบไร้สาย ของเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สาย UHF-FM โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 พค 2564 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2,060 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 พค 2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 พค 2564 ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อ Glutaraldehude 15% จำนวน 6 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 พค 2564 ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อ จำนวน 20 แกลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พค 2564 ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 26,000 ฺBTU พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พค 2564 ซื้อเครื่องปรับอากาศ แอร์ AMENA ขนาด 37,200 BTUรุ่น - KC36B-RSVJE-SK-NB โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 พค 2564 ซื้ออุปกรณ์ก่อสร้าง จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 เมษ 2564 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 มีค 2564 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนเมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มีค 2564 จ้างเหมาฝังกลบขยะมูลฝอย ตั้งแต่เดือน เมษายน 2564 - กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 มีค 2564 ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู เอช ที รสจืด ชนิดกล่อง จำนวน 13,588 กล่อง ราคากล่องละ 7.82 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 มีค 2564 จ้างเหมาเจาะบ่อบาดาลและปรับปรุงระบบสูบจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน ชำแระบน ซอย 2 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าชุมพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 มีค 2564 จ้างเหมาปรับปรุงระบบสูบจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน ชำแระบน ซอย 2 หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 มีค 2564 ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 กพ 2564 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-6362 ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 กพ 2564 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ่ประจำเดือนมีนาคม 2564 จำนวน 23 วัน จำนวนเด็ก 17 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 กพ 2564 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 กพ 2564 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 กพ 2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 กพ 2564 จ้างเหมาซ่อมแซมโคมไฟโซ่ล่าเซลล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มค 2564 จ้างทำแผงประกาศอลูมิเนียมแบบเลื่อนได้ 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มค 2564 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 มค 2564 จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร SHARP รุ่น AR-5731 หมายเลขครุภัณฑ์ 147-56-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 มค 2564 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กพ 2462 ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 มค 2564 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กพ 2462 ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 มค 2564 ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอส ที ชนิดจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 มค 2564 ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว ดำ ชนิด Network (HP) 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 มค 2564 ซื้อซื้อตลับหมึก 5 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ธค 2563 จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหารมื้อเที่ยง อาหารมื้อเย็น โครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัตืประจำ อบต.ท่าชุมพล ปีงบประมาณ 2564 ณ. ห้องประชุมค่ายหลวงบ้านไร หมู่ที่ 3 ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ธค 2563 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 442-53-0004,442-56-0007 และ 442-59-0008 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ตค 2563 จ้างเหมาเครื่องถ่ายเอกสาร SHARP AR-6131 หมายเลขครุภัณฑ์ 417-59-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ตค 2563 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร SHARP รุ่น 6130 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ตค 2563 จ้างซ่อมแซมรถขยะ หมายเลนทะเบียน 82-6362 ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 กย 2563 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือน ตุลาคม 2563 จำนวน 20 วันๆละ 20 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 กย 2563 จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ระหว่างเดือน ตุลาคม2563 ถึง เดือนมีนาคม 2564 ตันละ 400 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 กย 2563 ซื้ออุปกรณ์แต่งกาย 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 กย 2563 ซื้อวัสดุทางการศึกษา จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 กย 2563 ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 สค 2563 ซื้อวัสดุสำนักงาน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 กค 2563 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ระหว่างวันที่ 3-31 สิงหาคม 2563 เป็นเวลา 20 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 กค 2563 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ ให้กับบ้าน นายประทวน วงษ์สุวรรณ บ้านเลขที่ 9/9 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าชุมพล อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 กค 2563 ซื้อวัสดุสำนักงาน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 กค 2563 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ ให้กับบ้าน นายเขื่อง มาจันทร์แสง บ้านเลขที่ 24/12 หมู่ที่ 9 ตำบลท่าชุมพล อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 กค 2563 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ ให้กับบ้าน นายลม พรมมะ บ้านเลขที่ 24/2 หมู่ที่ 9 ตำบลท่าชุมพล อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 กค 2563 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ ให้กับบ้าน นายลม พรมมะ บ้านเลขที่ 24/2 หมู่ที่ 9 ตำบลท่าชุมพล อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 กค 2563 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ ให้กับบ้าน นางสังเวียน พลอยบำรุง บ้านเลขที่ 86/1 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าชุมพล อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 กค 2563 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ ให้กับบ้าน นางบุญมา จำเหล่ บ้านเลขที่ 37 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าชุมพล อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 กค 2563 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 23 รายการ ให้กับบ้าน นางสุขจิต ฉายคลุ้ม บ้านเลขที่ 48/2 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าชุมพล อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 กค 2563 จ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านพร้อมวางท่อเมน ณ หมู่ที่ 3 (ตามแบบ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 กค 2563 จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9ฯ (ตามแบบ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 กค 2563 ซื้อสว่านไฟฟ้า จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 กค 2563 ซื้อเลื่อยยนต์ แบบ 2 จังหวะ พร้อมอุปกรณ์ ขนาดบาร์โซ่ 11.5 นิ้ว 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 กค 2563 จ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 ฯ (ตามแบบ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 กค 2563 ซื้อแบตเตอรรี่ 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 กค 2563 จ้างซ่อมแซมถนน ลงหินคลุกกลบหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยบเรียบ ถนนในหมู่ที่ 1,4,7,8,,9 จำนวน 1,416 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 กค 2563 ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 กค 2563 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 กค 2563 ซื้อถุงอุปโภค บริโภค จำนวน 983 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese
QR Code
อบต.ท่าชุมพล
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้507
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้8102
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้32512
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว5824
mod_vvisit_counterเดือนนี้59986
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว40499
mod_vvisit_counterทั้งหมด717429

We have: 62 guests online
ไอพีคุณ: 100.26.179.41
วันนี้: พ.ค. 31, 2024ลิขสิทธิ์ © 2559-2565 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชุมพล จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชุมพล อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร 0-3223-4115-6